Utflykter

Beskrivning och syfte

I anknytning till vårt fokusmål i Arbetsplanen valde vi som ett sätt att sträva efter målet genom utomhuspedagogik och utflykter. Vi vill gå iväg och upptäcka nya miljöer och utmaningar. Vi vill även ta tillvara barnens idéer och inflytande.  

Hur kan vi knyta an till målen i läroplanen?

Fokusmål i Arbetsplanen inom naturvetenskap/ teknik: Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen (Lpfö)

Fokusmål i Arbetsplanen inom språkutveckling: Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra (Lpfö)

Även andra mål i läroplanen efterlevs, se Lotus- diagram.

Analys

På våra utflykter har vi hittat olika sorts bajs och försökt gissa från vilket djur de kommer. Vi har även försökt finna ut vad djuren hade ätit. Vi jämförde utseendet, storleken och mängden och barnen har lärt sig många ”matteord” som större/ mindre, mer/ mindre, större/ mindre samt att räkna. Barnen har lärt sig om olika djur, vad de heter och vad de äter. De har lärt sig om olika kretslopp, tex. om växter och matsmältning och gödsling.  Vi har iakttagit korna och barnen har lärt sig om kons mage och idissling och deras matsmältning. Vi har även tittat på olika sorts gräs, i blödmark, vassen, under komockor.

Barnen har lärt sig att orientera sig i området och på olika platser och lärt känna de olika platsernas kvalitéer. Vi har övat på att kunna lita på varandra i ett område, hur långt får man gå/ röra sig och hur lång hemvägen är.

Deltagande barn:Alla barn i storbarnsgruppen