Stiftelsens stadgar

STADGAR FÖR STIFTELSEN SÅNGA BARNTRÄDGÅRD 2013-11-03

§1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Sånga Barnträdgård. Stiftelsen har sitt säte i Ekerö kommun.

§2 Stiftelsens ändamål är att främja vård och uppfostran av barn genom att bedriva förskoleverksamhet på antroposofisk grund enligt den av Rudolf Steiner initierade pedagogiken – waldorfförskolepedagogik. Stiftelsen får också lämna understöd och bidrag till undervisning i waldorfförskolepedagogik.

§3 Stiftelsen får lämna ekonomiskt bidrag till stöd för ändamål som stiftelsens verksamhet är beroende av från en vidare synpunkt sett. Sådana ändamål har, liksom stiftelsens ändamål, sin grund i Rudolf Steiners antroposofi, vilket omfattar bland annat forskning inom en fri högskola och därmed ideellt förbundna verksamheter, såsom vård och fostran av barn, undervisning och utbildning samt vetenskaplig forskning.

§4 Stiftelsens styrelse svara för att föreskrifter i stiftelseförordnandet följs. Styrelsen antar arbetsordning för verksamheten. Styrelsen beslutar och ansvarar i frågor som rör ekonomi, administration och förvaltning samt representerar stiftelsen vid avtal med tredje man och gentemot myndigheter.

§5 Stiftelsens styrelse består av fem ordinarie ledamöter. Till ordinarie ledamot skall kollegiet inom sig utse två inom förskolan verksamma medarbetare. Ordinarie ledamot utsedd av kollegiet får dock inneha sitt styrelseuppdrag så länge den är verksam inom förskolan. Till ordinarie ledamot utses två föräldrarepresentanter, enligt förslag från föräldraföreningen, i samråd med stiftelsens styrelse. Enighet mellan föräldraförening och stiftelsens styrelse skall ha uppnåtts innan dessa skall anses vara utsedda. De väljs med omlottsystem på två år, omval kan ske. Som ordinarie ledamot utses en utanför förskoleverksamheten stående person med utbildning och praktisk erfarenhet av waldorfförskolepedagogik. Denna ledamot utses av de övriga ordinarie ledamöterna till en period av två år. Omval kan ske. Vid behov utser styrelsen suppleanter för tid och antal som styrelsen bestämmer.

§6 Styrelsen utser inom sig ordförande. Ordföranden har att se till att sammanträden hålls när det behövs, dock minst fyra per år. Styrelsen skall sammankallas också om annan styrelsemedlem önskar det.

§7 Styrelsen är beslutsmässig när minst tre ledamöter är närvarande. Som styrelsens beslut gäller den mening som mer än halva antalet av de närvarande röstar för eller, vid röstetal, den mening som ordföranden biträder. Enighet i beslut skall eftersträvas. Vid beslut rörande för verksamheten central frågor skall frågan vara presenterad i särskild kallelse inför mötet.

§8 Över styrelsens möten skall protokoll föras. Styrelsen bör ha löpande kontakt med föräldrarna till inskrivna barn.

§9 Stiftelsen företräds av styrelsen i sin helhet. Styrelsen äger besluta om sedvanlig delegering.

§10 En styrelseledamot får inte handlägga frågor som rör avtal mellan honom eller någon närstående och stiftelsen.

§11 Styrelsen äger besluta om skäligt arvode till styrelseledamöterna.

§12 Stiftelsen får inte lämna penninglån till eller ställa säkerhet till förmån för styrelseledamöter eller andra i stiftelselagen angivna personer.

§13 Om en styrelse ledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen då han fullgör sitt uppdrag, skall han ersätta skadan.

§14 Stiftelsens räkenskapsår skall vara kalenderår.

§15 Styrelsen ansvarar för att stiftelsen fullgör sin bokföringsskyldighet enlighet stiftelselagen. Årsredovisningen innefattande resultat- och balansräkning samt förvaltningsberättelse, skall alltid upprättas och finnas tillgängliga för föräldrarna till inskrivna barn på förskolan.

§16 Stiftelsens räkenskaper skall granskas av minst en därtill av styrelsen utsedd kvalificerad revisor.

§17 Årsredovisningen skall lämnas till revisorn senast två månader efter räkenskapsårets utgång.

§18 Styrelsen skall ge revisorn tillfälle att verkställa granskningen i den omfattning som denne finner behövligt samt lämna de upplysningar och den hjälp som revisorn begär.

§19 Revisorn skall inom fem och en halv månad efter räkenskapsårets utgång avge revisionsberättelse. Om vid revisionen inte har framställts någon anmärkning mot styrelsens förvaltning eller om framställd anmärkning har förklarats återtagen skall ansvarsfrihet anses föreligga.

§20 För ändring av dessa stadgar fordras beslut vid två på varandra följande styrelsesammanträden med minst fjorton dagars mellanrum, till vilka ledamöterna skriftligen skall ha kallats minst en vecka före sammanträdesdatum med angivande av ändringsfrågan. Ändamålsbestämmelserna (§§2 och 3), bestämmelser om stiftelsens upplösning (§21) samt innehållet i denna paragraf (§20) får ej ändras. ( Vid ändring av stadgarna måste vidare beaktas att innehållet i 5,6,7,8,9,10,12,13,15,16,17,18,19§§ helt eller delvis motsvaras av tvingande bestämmelser i stiftelselagen).

§21 Om stiftelsens verksamhet upphör, vilket får beslutas i samma ordning som stadgeändring, skall dess tillgångar enligt styrelsens bedömande tillfalla något slag av antroposofisk verksamhet, företrädesvis i Ekerö kommun.